Uit de archieven

In deze rubriek vermelden we een aantal bronnen, artikelen en boeken waarin de geïnteresseerde meer kan terugvinden over de geschiedenis van dit dorp.

1. Archieven

 • S.A.T. (Stadsarchief Tongeren)H Kap = Rijksarchief Hasselt, O.L.Vrouw Kapittel van Tongeren, nrs 1 (1333-1379), 2 (1382-1416), 3 (1439-1459), 4 (1444-1457), 5 (1486-1511), 29 (1406-1436), 30 (1446-1458), 31 (1459-1486), 98 (1399), 99 (1421), 100bis (1482), 170 (1388-1636), 172 (1423-1436), 173 (1439-1469), 174 (1470-1490), 195 (1448-1458), 196 (1459-1505), 197 (1441-1474), 198 (1477-1515), 206 (14de – 15de eeuw), 207 (14de – 15de eeuw), 322 (1360), 331 (1370-1452), 337 (1458-1596), 351c (1444-1447), 194bis (1416-1478)T Kap = O.L.Vrouw Kapittel van Tongeren, destijds al bewaard in het stadsarchief van TongerenTDV = Tongeren archief der weldadigheidsinstellingen: Doorvaart, 184 : ‘dat boec es van alden goede dat toebehorende es der doorvaert van Tongheren.ende was ghemaect int jaer ons heren MCCCLXXXIX ‘ (1389)H Reg = Archief behorend tot het Fonds Regulierenklooster (1558, een Cartularium geschreven door Pieter van Gruytrode)T Beg = Archief van het BegijnhofReg = Regesten van het O.L.Vrouwekapittel van Tongeren
  nr. 140: 12/09/1403, meier en laten van het cijnshof van het kapittel van Tongeren te Widooie verklaren dat Johan Muylkens alias Degens een rente verkocht heeft aan Gilis Hamelarts
  nr. 142: 26/08/1404, meier en laten van het cijnshof van het kapittel van Tongeren te Widooie verklaren dat Ghilis Hoelenders een rente verkocht heeft aan Gilis Hamelarts
  nr. 152: 14/04/1412, de meier en de laten van het cijnshof van Corbie te Widooie verklaren dat Hendrik Ranson aan Forket Vandon, lombaard, 19 roeden land verkocht heeft (ontleed door Paquay in Cartulaire nr. 373)
  nr. 153: 18/12/1412, de meier en de laten van het cijnshof van Corbie te Widooie verklaren dat Arnold van Hinnesdale een rente van acht mud spelt als pand stelt voor een pacht ten overstaan van het kapittel van Tongeren, o.a. aen die Lazereye te Widooie (ontleed door Paquay in Cartulaire nr. 377)
  nr. 223: 01/02/1448, de meier en de laten van het cijnshof van de graaf van Loon te Widooie verklaren dat kanunnik Herman Hazen aan het kapittel van Tongeren het Vermarien bossche geschonken heeft (ontleed door Paquay in Cartulaire nr. 507)
  nr. 224: 26/02/1448, meier en laten van het cijnshof van het kapittel van Tongeren te Widooie verklaren dat de goederen van Willem van Luyde, bij gebrek aan betaling van een rente van 9 mud rogge zullen gedemineerd worden (ontleed door Paquay in Cartulaire nr. 508)
  nr. 228: 10/11/1448, de meier en de laten van het cijnshof van jonker Goswijn te Widooie verklaren dat Werart van der Sterren van Ludick een rente van een halve mud rogge verkocht heeft aan de kapelaan van Tongeren op goederen te Mulken gelegen(ontleed door Paquay in Cartulaire nr. 515)
  nr. 241: 16/04/1452, de meier en de laten van het cijnshof van Renier van Stevoort te Tongeren verklaren dat Jan van Stevoort uit Luik een rente van een mud rogge verkocht heeft aan Jan Bonarts van Widooie.
  nr. 285: 09/01/1472, de meier en de laten van het cijnshof van het kapittel van Tongeren te Widooie verklaren dat Hendrik Nicolarts van Widooie een rente van 17 vat rogge aan het kapittel verkocht heeft op goederen gelegen aan de scheythage (ontleed door Paquay in Cartulaire nr. 599)
  nr. 343: 24/02/1497, de meier en de leden van het cijnshof van Corbie te Widooie verklaren dat Jan Nicolarts een rente van zeven vat rogge verkocht heeft aan Denis Voes (ontleed door Paquay in Cartulaire nr. 763)THG = Tongeren archief van de Tafel der H. Geest of de ArmentafelOork Kap = oorkonden afkomstig van het voormalig KapittelRAHSB = Gichten van de schepenbank van Tongeren, 1468-1613, thans stadsarchief Tongeren, toegankelijk via computerst kerk Widooie nr. = stadsarchief Tongeren, Widooie, kerk, inkomsten van de fabriek:
  nr. 3 = inkomsten van de (kerkfabriek) 1635-1672
  nr. 4 = inkomsten van de (kerkfabriek) 1676-1690
  nr. 5 = inkomsten van de (kerkfabriek) 1694-1733
  nr. 6 = inkomsten van de (kerk)fabriek 1760-1806, in dit register staat de volgende tekst: “jaelijxe inkomsten van het gelucht van de kercke van Widoye uytgetrocken ende vernieuwt uyt de oude Registers namentlijck uyt dien van heer bartholomeus boes pastoor van Widoye van het jaar 1635 tot het jaar 1674 en nog eenen anderen gemaekt door notaris Tobert van bloer door orders van den heer Joannes knapen pastor van Widoye van het jaar 1728 tot het jaar 1741 en daar wij Lud: Ramakers pastor van Widoye hier ingeschreven in het jaer 1798 met specificatie der panden waer op renten staen”
  nr. 7 = stokregister, 1728-1824
  nr. 8 = rekeningen 1714-1748
  nr. 9 = rekeningen 1757-1835
  nr. 10 = inkomsten van de pastoor 1740-1797
  nr. 11 = inkomsten van de pastoor 1794-1799
  nr. 12 = inkomsten van de armentafel 1761-1795
  nr. 13 = inkomsten van de armentafel 1761-1823, register opgesteld aan de hand van oude registers dd. 1567, aangevuld met betalingen vanaf 1729
  nr. 14 = inkomsten van de armentafel, uittreksels
  nr. 15 = rekeningen van de armentafel 1713-1778
  nr. 16 = rekeningen van de armentafel 1757-1828
  nr. 17 = mandementen en brieven over de eed van haat, nationale goederen, 1792-1804
  nr. 18 = oprichting van de kerk als succursale, an 12
  nr. 24 = retracties van de eed van haat
  nr. 25 = inventaris van het meubilair, an 12
  nr. 26 = stukken over de bouw van de kerk, 1845-1845
  nr. 27 = stukken over de pastorij, 1832-1834
  nr. 29 = leden van de kerkraad, 1806-1812
  nr. 30 = beraadslagingen van de kerkraad 1835-1890
  nr. 31 = briefwisseling, an 12 – 1880
  nr. 32 = inkomsten van de (kerk)fabriek 1806
  nr. 33 = inkomsten van de (kerk)fabriek 1812-1894
  nr. 34 = inkomsten van de (kerk)fabriek 1817-1869
  nr. 35 = inkomsten van de (kerk)fabriek 1821-1833
  nr. 36 = titels van renten en goederen, an 10 – 1851
  nr. 37 = stukken overe goederen en renten, 1823-1855
  nr. 38 = staten van renten, 1806
  nr. 40 = rekeningen, 1806-1874
  nr. 41 = algemene staat der inkomsten, 1822-1873
  nr. 42-43: rekeningen, handboeken 1827-1843 en 1835-1841
  nr. 46 = uitgaven van de pastoor aan de armen, 1811-1840
  nr. 48 = register van broederschappen, 19de eeuw
  Stockregister der goederen van gronden renten ende pachten der tafelen des H. Geest der stadt Tongeren vanden jare ons Heeren 1414: beschreven per Jan Coen priester persoon der kercke onser Lieve Vrouwe Tongeren ende geexcopieert door Johan Dessers secretaris derselve stadt anno 1700 (S.A.T. Archief Weldadige instellingen – De Armentafel, nr. 2b)FSAGW: Inventaris van de fondsen van de stad – De ambachten en genootschappen en de weldadige instellingen
  nr. 120: Bundergeld: grens tussen Widooie en Koninksem, 8/2/1599
  nr. 125: Belastbare gronden onder Lauw, Widooie en Piringen, 1714
  nr. 143: Collectie 1734-1744: ontvangst te Widooie, Piringen, Mulken en Overrepen
  nr. 478a: Smaad aan de magistraat door Mejuffer Vaes van Widooie, 1707
  nr. 485: de dorpmeesters van Henis c die van Widooie, 1705
  nr. 488: Andreas Vaes c de dorpmeesters vanWidooie, 1719AS: Inventaris van het archief van de Schepenbank van Tongeren
  Burgerlijke processen:
  nr. 846: Oda, weduwe van Jan Loyx c Kerst Moers uit Widooie, betaling van een koe, 1585
  nr. 870: Art Bosch c Lenart Haubrechts land te Widooie, 1630-1632
  nr. 949: Adriaan van Burken c de erfgenamen van Claes Renckens, gronden te Widooie, 1646
  nr. 1223: Engel Eggens c Willem Lossen en Widooie, schulden, 1659
  nr. 2535: Jan van der Meer c Jan van der Meer van Widooie, pacht, 1740
  nr. 2751: de stad Tongeren c Libert de Tiecken, titel van voogd van Widooie, 1764
  nr. 2879: LG. Van dermeer, optredend namens de abdij van Hocht c Desir矖rints: paanhuis te Widooie, 1777-1780
  Criminele processen:
  nr. 3162: Claas Lamot uit Widooie, slagen en verwondingen, 1697
  nr. 3167: Vaes van Widooie: ziekte onder schapen, 1705
  nr. 3207: Joest Le Ploige uit Widooie: slagen aan Jan Denis, 1747-1748
  nr. 3218: de dorpmeesters van Widooie: onderhoud der straten, 1789
  nr. 3291: Agnes Lenaerts, weduwe van Jan Jarx, slagen te Widooie, 1732
  nr. 3304: Thomas de Stordeur van Widooie: doodslag op Leonard Hooghen, 1738-1739
  FSJB: Inventaris van de fondsen van het Sint-Jacobusgasthuis en van het Begijnhof
  nr. 261: op 19/6/1528 verkoop van 36 roeden land in die Mouwe onder Widooie
  nr. 81: verkoop van een erfrente op goederen bij Vermarienbempt
  nrs. 540, 426, 294, 56, 205: beheer van goederen in de stadsvrijheid gelegen te Widooie: 1630-1658, 1662-1745, 1698, 1635-1723Breuls: Inventaris van het fonds Luc Breuls de Tiecken
  nr. 40: cijnzen te Widooie en elders 1711-1720, uitgaven 1820-1821, Maria Cecilia de Tiecken, 1 register getiteld: ‘Cheyns register thoestaende Jouff: Marie Cecilia de Tiecken welcken wordt betaelt inden hoff van wydoye den eersten Sondach naer het festum St Servaty et Sti Martini episcoporum’
  nr. 610: panden te Widooie, 1522-1712, 1 omslag
  nr. 718: cijnshof van Corbie, inventaris van het archief (1452-1709) opgemaakt in 1738
  nr. 719: cijnsregister 1654-1703: 1 omslag
  nr. 720: cijnsregister 1692-1711: 1 omslag
  nr. 721: cijnsregister 1754-1792: 1 registerde Schaetzen: Inventaris van het fonds Baron de Schaetzen de Schaetzenhoff op het stadsarchief te Tongeren nr. 1140: goederen Widooie 1514-1767, 1 omslag
  nr. 2212: goederen Widooie 1601-1753, 1 omslag
  nr. 2637: goederen Widooie en andere, 1 band
  nr. 2692: cijnshof van Cecilia de Tiecken te Widooie, 1738
  SAT T283: Widooie: uittreksels uit de kadastrale leggersSAT nr. 193: bouwen van een bruggetje over de Mombeek 1898SAT nr. 266: beraadslagingen gemeenteraad Widooie 1884-1935 (de beraadslagingen van 1935 tot de eerste fusie van 1970 zijn verdwenen)SAT nr. 267: briefwisseling 1842-1883SAT nr. 470: beraadslaging gemeenteraad Widooie 1821-1836SAT nr. 471: briefwisseling Widooie 1820-1841SAT nr. 483: gemeenteschulden en verkoop van gemeentegronden 1795-1813SAT nr. 484: burgerwacht van Widooie 1831-1866SAT nr. 485: burgerwacht van Widooie: 1867-1886SAT nr. 487: belasting voor de wegenis, 1834-1860SAT nr. 492: bouw van twee putten met waterpomp 1898-1900SAT nr. 503: fonds der fusiedorpen: Kadasterlijst van percelen en staten van eigenaars, 1845-1914Bevolkingsregisters Widooie (periode 1846 – 1960) stadsarchief TongerenParochieregisters Widooie (huwelijken en overlijden) vanaf 1675 – 1800, stadsarchief TongerenRegisters van de burgerlijke stand Widooie (geboortes, huwelijken en overlijden) van 1800-1900, stadsarchief TongerenParochieregisters Tongeren (dopen van Widooie) vanaf 1567 tot 1797, stadsarchief Tongeren, vanaf 1758 tot 1797 worden bij de dopen de namen van de dorpen die tot de stadsvrijheid behoren vermeld, voor 1758 kan men geen onderscheid meer maken tussen dopen van Tongenaren en dopen van kinderen uit de dorpen, omdat ter zake geen aanwijzingen genoteerd werden.
 • Archief van de provincie Limburg (Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt)Gemeenteverkiezingen
  – Verkiezingsdossiers vanaf 1938 t.e.m. 1964 – Registers gemeentemandatarissen 19de en 20ste eeuwHinderlijke inrichtingen en industrie
  – Stoomtoestel 1927 – Elektriciteitsvoorziening kabine 1929 – Garage, herstelplaats en benzinedepot 1953 – Elektrische omvormingskabine 1955 – Metaalbewerking 1966 – Mechanische schrijnwerkerijen 1966 – Opslagplaats benzine 1968Openbare financiën
  Kerkfabriek: rekeningen 1822-1832 en 1872-1900
  Kerkfabriek: rekeningen vanaf 1901
  Gemeente: begrotings, belastings en leningsgegevens periode 1920-1970
  Gemeente: rekeningen 1798-1970
  C.O.O.: dossiers 1895-1970Openbaar onderwijs
  Personeel vanaf 1895
  Werking 1948-1965
  Bouw 1941-1962Patrimonium kerkfabriek
  Oprichting en samenstelling 1924-1964
  Financiering bouw pastorij 1832-1836
  Verhuring, verkoop en aankoop onroerende goederen vanaf 1880
  Legaten, schenkingen, stichtingen vanaf 1872Kerk
  Heropbouw 1844-1868, nr. 1262
  Herstelling kerk en toren 1876-1890, nr. 1263
  Herstellingswerken kerk 1898-1901, nr. 1264
  Werken kerk en pastorij 1934, nr. 1265
  Werken kerk 1926-1927, nr. 1266
  Werken kerktoren 1939, nr. 1267
  Herstelling daken 1971-1973 (+ schets), nr. 1268Pastorij
  Herstellingswerken 1888-1890, nr. 1269
  Herstelling pastorij 1900-1902, nr. 1270Binneninrichting en bemeubeling kerk
  Orgel 1889-1900, nr. 1271
  Aankoop brandkoffer 1898, nr. 1272
  Plaatsing hoogaltaar 1901-1909, nr. 1273
  Plaatsing preekstoel 1906-1910, nr. 1274
  Verfwerken 1974-1975, nr. 1275Patrimonium provinciale dienst gebouwen
  Werken kerk periode 1844-1907 (en detailplan), nr. 293
  Werken pastorij 1888-1912
  Werken en bouw school 1860-1908 (+ 2 plannen)Openbare werken – wegen
  Atlas buurtwegen 1845
  Betoelaging buurtwegen 1881-1894 en 1921-1923
  Afschaffingen 1893-1894 en 1900, 1919-1920
  Atlas buurtwegen opmaak 1902-1903
  Herlegging 1906-1907
  Rooilijnen 1912, 1928-1930, 1936-1938
  Versmalling 1918, 1920 t.e.m. 1970
  Verbreding 1928, 1931
  Onderhoud 1938-1939
  Onderhoud brug grens Widooie – Bommershoven 1899
  Gedeeltelijke herleiding Kertsborn 1918
  Atlas waterlopen 1890
  Atlas waterlopen 1955Griffie
  nr. 91: grrenswijziging Lauw – Widooie
  nr. 99: grenswijziging Lauw – Widooie
  nr. 130: grenscorrecties tussen de nieuwe gemeente Haren en de gemeente Lauw
  nr. 347: fusie 1970
 • Andere archievenArchief kerkfabriek Widooie (pastorij Piringen)
  – Register der beraadslagingen der sucursale kerk van Webede (1892-1971)
  – Kerkfabrijk van Webede – Stokregister der landen, renten en kapitalen opgesteld door Joseph Meijers, kandidaat notaris, dienstdoende schatbewaarder ten jare 1911De Postrijder der Provincie Limburg – Weekblad dat tussen 1854 en 1939 te Tongeren verscheen, in 2004 door de vzw Erfgoedcel Tongeren gedigitaliseerd en beschikbaar via www.stadsarchieftongeren.be, afgekort als postrijder + datumHenri Nossin: ‘Monographie der gemeente Widoye’, 1920, handgeschreven (kopie persoonlijk archief)Eigen collectie krantenknipsels, postkaarten, doodsprentjes, doodsbrieven, foto’s, burgerlijke stand (op computer), parochieregisters (op computer) en documenten van WidooieFamiliearchief van Jean Poismans (Widooie) en Anny Bijloos (Widooie)Archief van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Willekensmolenstraat 140 te 3500 HasseltVerzameling (foto’s en documenten) Jef Moermans (Widooie)

2. gepubliceerde werken:

 • Almanach Royal Officiel, publié en exécution d’un arrété du roi: 1858 (blz. 272, 344, 424, 502) – 1875 (blz. 236, 315, 383, 487) – 1930 (blz. 498, 588, 871)
 • Baillien Danny Dr: ‘Tongeren en zijn straten door de eeuwen heen’, 1995
 • Baillien Henry: ‘De geschiedenis van Lauw’, 1950.
 • Baillien Henry: ‘De postdienst te Tongeren tot in het midden der XIX° eeuw’, 1951
 • Baillien Henry: ‘Tongeren Van Romeinse civitas tot middeleeuwse stad’, 1979
 • Baillien Henry: ‘Inventaris van de fondsen van de stad, de ambachten en genootschappen, en de weldadige instellingen’, 1964
 • Baillien Henry: ‘Inventaris van de fondsen van het Sint Jacobusgasthuis en van het Begijnhof’, 1969
 • Baillien Henry: ‘Inventaris van het fonds Luc Breuls de Tiecken’, 1981
 • Baillien Henry: ‘Inventaris van het fonds Baron de Schaetzen de Schaetzenhoff op het stadsarchief te Tongeren’, 1975
 • Baillien Henry: ‘Het Begijnhof van Tongeren, zijn aanleg, plaatsnamen, gebouwen en bewoonsters’ in Het Oude Land van Loon, 25, 1970, blz. 55-100
 • Baillien Henry: ‘De Lotelingen van het kanton Tongeren in 1798-1800’, 1982, Mededeling van het centrum voor studie van de Boerenkrijg, nr 99
 • Bastiaensen J.: ‘Prins Filip & Prinsens Mathilde Twee families met geschiedenis’, 1999
 • Bauwens-Lesenne M.: ‘Oudheidkundige Repertoria VIII – Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), 1968, blz. 378-379
 • Boileau A.: ‘Het woord haas in plaatsnamen’, in Naamkunde, 2de jaargang (1970) afl. 3-4, blz. 225-230
 • Brone Luc : ‘Salus Populi Gloria’, 2003, blz. 459
 • Bouveroux J.: ‘Terreur in oorlogstijd’, 1985, blz. 163
 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 14n1 Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst en Tongeren, 1990, blz. 349-354
 • Bulletin des Commissions Royales d’Art et d’Archeologie, 1900 blz. 319, 1901 blz. 128, 1902 blz. 268, 1906 blz. 94 en 198.
 • Bussels J.: ‘Tongeren in de Tweede Wereldoorlog’, 2000, blz. 50, 222
 • Carnoy A.: ‘Dictionnaire étymologique du nom des Communes de Belgique’ 1939
 • Claes F. Dr s.j.: ‘Enige plaatsnamen uit Groot-Halen’ in Oost-Brabant, 1985, XXII, 4 blz. 172.
 • Claes F. Dr s.j.: ‘Dries als Hagelands Woord’ in Oost-Brabant, 1978, blz. 31-32 “
 • Claes F. Dr s.j.: ‘De oude woorden kam, paanhuis en brieder’, Ons Heem, jg 37 nr. 4, blz. 112-114 (1983)
 • Claes F. Dr s.j.: ‘Driestoponiemen in de streek van Diest’, in Naamkunde, jg 16, 1984, blz. 52-56
 • Claes F. Dr s.j.: ‘Oude Hagelandse woorden voor brouwerij: Kam en Paanhuis’ in Oost-Brabant, XIX,3 blz. 154-155.
 • Claes F. Dr s.j.: ‘Inleiding tot de Oostbrabantse Toponymie’, Naamkunde 19, 1987, blz. 46-103.
 • Claes F. Dr s.j.: ‘Toponymie van Webbekom’ in Eigen Schoon en de Brabander, nrs 68(1985) blz. 213-248, 459-484, nr. 69 (1986) blz. 237-256, 441-462, nr. 70 (1987) blz. 311-334, 461-484, nr. 71 (1988) blz. 225-243, nr. 72 (1989) blz. 89-112, 461-480
 • Claes J., Claes A., Vincke K.: ‘Sanctus, Meer dan 500 heiligen herkennen’, 2002, blz. 200-201
 • Clerinx H.: ‘Kelten en de Lage Landen’, 2005, blz. 46
 • Coenen Jos Kan.: ‘Limburgse oorkonden’, 1932, 4 delen.
 • Daniels P & Paquay J.: ‘Inventaire archéogique des objets existant dans les Ofices publics, Canton de Tongres, Vol. III, Hasselt, 1919, blz. 31-34.
 • Debrabandere Frans: ‘Woordenboek van de familienamen van België en Noord-Frankrijk’, 1993
 • De Corswarem Guil.: ‘Memoire historique sur les anciennes limites et circonscriptions de la province de Limbourg’, 1857, herdruk 1998, blz. 140, 142, 150, 162, 167, 175, 182, 189, 192, 198, 209, 211, 313, 314, 324, 364.
 • Delvigne G.: ‘Genealogie famille Deploige’, 1985, 83 blz.
 • Denis P.: ‘Een terugblik op de voorbije parkdag in het kasteel te Widooie’, in Land van Herk en Mombeek, nr. 2 van 1996, blz. 10-11.
 • Deploige G.: ‘Stamboom familie Deploige, 1635-1998’, 1998
 • de Schaetzen van Brienen G.: ‘De weg Tongeren-Tienen en de ‘Laagte van Terhove’, in Het oude land van Loon, jaargang 2 (1947) blz. 6-13
 • De Seyn E.: ‘Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten’
 • Devos M.: ‘Naamkunde’ in ‘Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente’, J. Art (red.), deel 3a hulpwetenschappen, 1995, blz. 215-277
 • De Winter M., Helsen Johan en Severijns Piet: ‘Het Sint-Catharinabegijnhof van Tongeren, 2001, extranummer 2 van Limburg en Het Oude land van Loon, blz. 7, 126
 • Diriken P; Dr.: ‘Geo-gids Tongeren’, 1985
 • Driesen W.: ‘Limburgse referenties van ‘Bulletin des Commissions Royales d’Art et d’Archeologie’ (Brussel 1862-1942), 1992, blz. 135
 • Duncker D.R., Weiss H.: ‘Het hertogdom Brabant in kaart en prent’, 1983
 • Frere Jules: ‘Volkskunde in Limburg’, bewerkt door Jaak Venken, 1992, blz. 40, 115, 145-146, 317, 361, 371.
 • Gaffiot F.: ‘Dictionnaire illustré Latin Français’, 1934
 • Geerebaert A.: ‘Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek’, 4de druk, 1955
 • Gerits J.: ‘Historische steden in Limburg’, 1989, blz. 239-260
 • Gerits T.J.: ‘Aantekeningen over het recht om duiven te houden’ in Ons Heem, 1972, jg. 26,5 blz. 181
 • Geukens B.: ‘Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen – Provincie Limburg – Kanton Tongeren’, 1976, blz. 20-21
 • GillisJans M.: ‘Toponymie van Wolvertem’ in ‘Eigen Schoon en De Brabander’, 87ste jg. nr. 3, juli-aug.-sept. 2004, blz. 327-359; nr. 4 okt-nov-dec 2004 blz. 542-586.
 • Gilissen J., Modave M. Vanhaeren J.: ‘Tongeren, 100 historische getuigen’, 1985, blz. 158-163
 • Goole Francis en Severijns Piet: ‘Tongeren 2000 – Wapenschilden van burgemeesters’ in Het Belang van Limburg
 • Goole Francis en Severijns Piet: ‘Het ‘Paenhuys’ of de openbare brouwerij’ in Het Belang van Limburg
 • Grauwels J.: ‘Prévoté de Widooie’, 1973, in Monasticon Belge, Tome 6: Province de Limbourg.
 • Grauwels J.: ‘Inventaris van het archief van de schepenbank van Tongeren, 1982
 • Grauwels J.: ‘Inventaris van het archief van het O.L.Vrouwekapittel te Tongeren’, 1977
 • Green M.J.: ‘Ontdek de wereld van de drun’, 2002, blz. 9, 18
 • Gysseling M.: ‘Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland voor 1226, 2 delen, 1960
 • Gysseling M.: ‘Voornaamste bestanddelen van Zuidnederlandse plaatsnamen, Ons Heem, jg 36 nr. 2, blz. 34-36 ” (1982), in Naamkunde 13, 1981, blz. 75-78
 • Gysseling M.: ‘Inleiding tot de toponymie, vooral van Oost-Vlaanderen’, 1978, in Naamkunde 10, blz. 1-24
 • Gysseling M.: ‘Taalwisseling in de Zuidlimburgse toponymie van de late prehistorie tot in de Karolingische tijd’, 1983, in Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde nr. 26
 • Hasquin H.: ‘Gemeenten van België 1981, deel 3 Wallonië blz. 1542 ev, blz. 1963 ev
 • Helsen Johan: ‘Anthologie on Widooie’, 1995, uitgegeven naar aanleiding van de viering ‘150 jaar Sint-Pancratiuskerk’
 • Helsen Johan, Moermans Willy, Severijns Piet en Vandeplas Edmond: ‘2000 jaar Tongeren’, 1988
 • Herbillon J.: ‘Les noms des communes de Wallonie’, 1986
 • Kempeneers P. Dr: ‘Zoutleeuw, een toponymische-geschiedkundige studie’, 2003.
 • Kempeneers P. Dr: ‘Waanrodese plaatsnamen’, 1989.
 • Kemperic R.M.: ‘Oude bosnamen langs de Eem’ in Naamkunde, 2de jaargang (1970) afl 3-4, blz. 208-220, bespreking van toponiem Widoc blz. 211-215
 • Kontaktblad Redemptoristen Noordbelgische Provincie, Speciaal nummer april 1979, P. Hubert Proesmans 1912 – 1979.
 • Lannoo (uitg): ‘Gids voor Vlaanderen’, 1995
 • Lauwers J.: ‘Toeren tussen torens – Duivenhouden machtssymbool van de heren’ in Eigen Schoon en De Brabander, 85° jg, nrs 1-2-3-4, jan-febr-maart-april 2002, blz. 151-182
 • Lesenne M.: ‘Oudheidkundige Repertoria X – Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige overblijfselen te Tongeren’, 1975, blz. 74-75
 • Leus B.: ‘De Kelten! Vergeten cultuur?’, 2004, blz. 12, 19, een publicatie van Erfgoedcel Tongeren
 • Leus B. / Vandewal S.: ‘1000 jaar Vreren’, 2005, blz. 20, 35-36, 43, publicatie vzw Erfgoedcel Tongeren
 • Leus G.: ‘De Heren van Bets – Kroniek van de rijke historiek van een dorp ‘zonder’ geschiedenis’, 1999, 520 blz., hoofdstuk plaatsnamen, blz. 50-123.
 • Leus G.: ‘Van Aanhouw tot Zuring’ in ‘Limes Gatia’, jg. 4 (1995) nr. 1 blz. 14-26, jg. 4 nr. 2 blz. 58-71, jg. 4 nr. 4 blz. 125-140, jg. 6 (1997) nr. 3 blz. 77-87, jg. 6 nr. 4 blz. 105-115.
 • Leus G.: ‘Open Monumentendag 9.9.2001 – Grondstof, stof tot nadenken, metaal – (Edel)metalen in en rond de Sint-Pauluskerk te Geetbets’ in ‘Limes Gatia’ jg. 10 nr. 3 blz. 112-140, de geschiedenis van het begraven in en rond de kerk.
 • Leus G.: ‘Widooie Leeft’, bundel cursiefjes, 1999, 31 blz.
 • Leus G.: ‘Van de Pundjel tot de Fowboer’, bundel cursiefjes, 2002, 68 blz.
 • Leus G.: ‘1585-1985 Vierhonderd jaar stam Leus in Zuid-Limburg’, 1985, 332 blz.
 • Leus G.: ‘Zij waren onze voorouders’, 2000, 83 blz.
 • Leus G.: ‘Van Wido tot Webede – Een plaats genaamd Widooie’, 2005, 217 blz.
 • Leus G.: ’50’, bundel cursiefjes, 2006, 50 blz.
 • Limburgs Haspengouw, Bundel Studiꬬ 1951, blz. 84, 134, 169, 208, 214, 218, 271, 274, 310, 312
 • Lindemans J.: Toponymische verschijnselen geografisch bewerkt, II, De namen van het bouwland en van het grasland’, N.G.F. Stud. V,2, 1946,
 • Lux G.V. & Roosens H.: ‘Een Gallo-Romeins grafveld te Gors-Opleeuw, Bijlage II De Romeinse overblijfselen in de streek rondom Gors-Opleeuw’ in Het Oude Land van Loon, 1970, blz. 45-52.
 • Machiels Luc: ‘Limburgs landschap en volksgeloof in Keltisch perspectief’. Heemkunde Limburg, jaargang 2002, nr. 3, september 2002, blz. 4-8
 • Machiels Luc: ‘Onbelicht verleden – De voorchristelijke wortel van plaatsnamen, volksgeloof, gebruiken en verhalen’, 2004
 • Machiels Luc en Valgaerts Eddy: ‘De Keltische erfenis’ (1992)
 • Mansion J.: ‘De voornaamste bestanddelen der Vlaamsche plaatsnamen’, 1935
 • Meesen M.: ‘Kelten in de kijker’, 2004, blz. 13-14, een publicatie van Erfgoedcel Tongeren vzw
 • Mennen Vic: ‘Van Vriesput tot Klein Duitsland’ (1992)
 • Mennen Vic: ‘Interpretatie van Toponiemen’ in Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, nr. 69, 1993, blz. 1-2
 • Mennen Vic: ‘Stokkem en aanverwante plaatsnamen’ in Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, nr. 81, 1995, blz.5, 6, 8-10
 • Mennen Vic: ‘Genker straatnaamgeving in de twintigste eeuw’ in Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, nr. 90, 1997, blz. 19, 22, 24, 26, 32, 34
 • Mennen Vic: ‘Een historische verkenning van de laatste 100 jaar toponymie in Vlaanderen’ in Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, nr. 93, 1998, blz.11
 • Mennen Vic: ‘Toponymie van Eksel’ in de reeks Nomina Geographia Flanderica, XVIII, 2002
 • Mennen Vic: ‘Landschap en bewoning in en rond Herk-de-Stad in het licht van de plaatsnamen’, in Jaarboek 5 van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 2003, blz. 43-70
 • Meskens F.:’De oude “Dorpsdries” van Grimbergen” in Eigen Schoon en de Brabander, oct-nov-dec 1993, blz. 433-436
 • Middelnederlands woordenboek (11 delen), in 1998 op CD-Rom verschenen
 • Molemans Jos: ‘As in het verleden’, 1976, met medewerking van E. Paulissen
 • Molemans Jos: ‘De stad Herk en haar vijf buitenkwartieren’, 1988
 • Molemans Jos: ‘Limburgse plaatsnamen, 4, Ellikom’ in Toponymica, XXII ,4, 1975
 • Molemans Jos: ‘Limburgse plaatsnamen, 2, Kleine-Brogel, in Toponymica XXII, 2, 1974
 • Molemans Jos: ‘Profiel van de Kempische toponymie’in Naamkunde 9, 1977, blz. 1-50
 • Molemans Jos: ‘Limburgse plaatsnamen, 6, Wijchmaal’ in Toponymica, XXII ,6, 1979
 • Molemans Jos: ‘Gids bij het historisch toponiemenonderzoek’ ,1988
 • Molemans Jos: ‘Het probleem van het lokaliseren van toponiemen’, in Naamkunde, 1ste jaargang (1969), aflevering 1, blz. 45-52
 • Molemans Jos: ‘Van persoonsnaam naar toponiem’, in Naamkunde, 2de jaargang (1970) aflevering 3-4, blz. 192-207.
 • Molemans Jos: ‘De naamgeving in relatie tot de bodemgesteldheid, het reliëf en de begroeiing’ in Naamkunde 3de jaargang (1971), afl 1-4, blz. 162-185
 • Moors Joseph: ‘De oorkondentaal in Belgisch-Limburg van circa 1350 tot 1400’, 1952, blz. 315
 • Muller F. Dr.: ‘Latijns Woordenboek’, 4de druk, 1929
 • Nijssen R. en Van Laere R.: ‘Klinkende munt – Muntevaluaties en muntordonnanties in Sint-Truiden 1437-1552, 2003
 • Oris Jef: ‘Diksjenêr van Kotsove’, 2000
 • Paquay Jan Dr.: ‘Plaatsnamen van Widooie’ in Bulletin de la société scientifique et literaire de Limbourg, deel 47, blz. 164-171
 • Paquay Jan Dr.: ‘Iets over de Salische Wet’ in Bulletin de la société scientifique et literaire de Limbourg, deel 43, blz. 103-105
 • Paquay Jan Dr.: ‘Les paroisses de l’ancien concile de Tongres’, 1909, in Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire, tome XVIII, blz. 144-147
 • Paquay Jan Dr.: ‘De Proostdij van Widooie’ in Verzamelde Opstellen, deel XII, blz. 53-62
 • Paquay Jan Dr.: ‘Cartulaire de la Collégiale Notre-Dame Tongres, eerste deel tot de 15de eeuw, 1909, blz. 28, 59, 60, 70, 77, 137, 253, 255, 278, 281, 282, 302, 304, 306, 390, 413, 415, 472, 475, 492, 493, 494, 517, 569, 574
 • Paquay Jan Dr.: ‘Cartulaire de l’ancienne eglise collégiale et archidianconale de Notre Dame Tongres, 2de deel, 15de – 16de eeuw, nrs 373, 377, 507, 515, 599, 621, 683, 763
 • Peeters K.C.: ‘Vlaams Sagenboek’ blz. 195
 • Pijnenburg: ‘Woordenboek Middelnederlands’, 1984.
 • Ponzetta L., Dewinter N. en Wesemael E.: ‘Opmeting van het Romeins aquaduct te Tongeren’, Aron Rapport 2 van Aron bvba Archeologisch Projectbureau, 2003
 • Quicherat – Daveluy – Chatelain: ‘Dictionnaire Latin – Français’, 1899
 • Segers J.: ‘Haspengouwse nederzettingsnamen. Een inleiding’ in Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, nrs 73 en 74, 1993, blz. 1-27 en 1-23.
 • Simenon G.: ‘Visitationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae ab anno 1613 ad annum 1763’, 1939, Tome II, blz. 862-864
 • Stallaert K.F.: ‘Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen’, 2 delen, 1886-1890, voortgezet en bewerkt door Frans Debrabandere in deel 3, 1977.
 • Stevens A.: ‘Tungërsë Dïksjenêer’, 1986
 • Stevens A.: ‘De oudste plaatsnamen van de gemeente Tongeren’ 1988, in ‘2000 jaar Tongeren’ van J. Helsen e.a.
 • Thoen H.: ‘De Romeinen in onze gewesten’ in Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente, deel 4, 1999, blz. 322
 • Thys Ch. M.T.: ‘Le Chapitre de Notre-Dame à Tongres’, 1888-1889, 3 delen
 • Thys Ch. M.T.: ‘Histoire du béguinage de Ste Catherine Tongres’, 2 delen, Tongeren 1881, Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg, 15, 1881, blz. 49, 123, 127, 128, 130, 138, 199, 209, 211, 234, 235, 237, 358, 359, 360, 370, 487, 488.
 • Truyers G., Rutten R.: ‘Dagkalender van Alle Heiligen, 2001, blz. 144
 • Tys D.: ‘Het onderzoek van de perceptie van landschap en ruimte in plaatsnamen: theorie, problemen en praktijk’ in Ons Heem, jaargang 57, nr. 4, oktober-november-december 2004, blz. 63-78
 • Ulrix E. en J. Paquay J. : ‘Zuidlimburgse plaatsnamen’ ,1932, Toponymica, nr 94 Widooie
 • Ulrix E. en J. Paquay J. : ‘Glossaire toponymique de la ville de Tongres et de sa franchise’ in Bulletin de la société scientifique et littéraire du Limbourg, deel 46
 • van Dale : ‘Groot Woordenboek der Nederlandse taal’ 13° uitgave, 1999, 3 delen
 • van Dale : ‘Etymologisch woordenboek’, 1991
 • Vandegehuchte C. & Bouve D.: ‘Inventaris roerend patrimonium Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Basiliek Tongeren, 2004, vzw Erfgoedcel Tongeren, blz. 182, 198, 307, 320, 323, 397, 516
 • Vandermaelen Ph.: ‘Dictionaire Géographique du Limbourg’, 1835, blz. 144
 • van der Schaar J.: ‘Spectrum Voornamenboek’, 1ste druk 1964, 20ste herziene en uitgebreide druk, 1992
 • Vandewal S.: ‘Tongeren Erfgoedroute Verhalen in het Landschap’, 2003, blz. 40-43
 • Vandewal S.: ‘Grafmonumenten in het dekenaat Tongeren’, 2003, blz. 33
 • Vandewal S. en Vandebrouck J.: ‘Inventaris roerend patrimonium – Sint-Medarduskerk Vreren, 2004, blz. 9, De pastoors van Vreren door M. Collas.
 • Van Ermen E., Van Mingroot E., Minnen B., Van der Eycken M.: ‘Limburg in kaart en prent’, 1985
 • Vanvinckenroye W.: ‘Tongeren Romeinse stad’, 1975
 • Verdam J.: ‘Middelnederlands woordenboek’, 1981
 • Verhelst K. en Van Laere R.: ‘De eerste wereldoorlog in Limburg, Verslagen’, deel 2, 1997, blz. 977-982
 • Vlaamse Volksverhalenbank van de K.U. Leuven, te consulteren via www.volksverhalenbank.be
 • Weyns J. Dr.: ‘Volkshuisraad in Vlaanderen’, herdruk 1999
 • Wilsens S.: ‘Kastelen in Limburg’, 1970, blz. 62-63
 • WNT, Het woordenboek der Nederlandse taal, 29 delen (taalgebruik tussen 1500 en 1921), in 2000 op CD-Rom verschenen
 • Wolters M.J.: ‘Codex Diplomaticus Lossensis’, 1849, herdruk 1997

3. niet gepubliceerde werken

 • Digneffe C.: ‘De toponymie van Bommershoven-Haeren, Luik, 1928, 2 delen, onuitgegeven licentiaatverhandeling
 • Duchateau G.: ‘Toponymie van Vechmaal’, Gent 1959, 183 blz. onuitgegeven licentiaatverhandeling
 • Geukens F.A.: ‘Toponymie van de vrijheid Tongeren tot 1500’, Leuven 1955, onuitgegeven licentiaatverhandeling
 • Marchal J.: ‘Bijdrage tot de moderne toponymie van het kanton Borgloon, Leuven 1947, 303 blz., onuitgegeven licentiaatverhandeling
 • Mulleners F.: ‘Tongeren in de jaren van de Frans-Hollandse oorlog, 1672-1678’, Leuven 1977, blz. 58-61, onuitgegeven licentiaatverhandeling
 • Pieters J.: ‘De toponymie van Zuid-Limburg inzonderheid van de gemeenten tussen Demer en Herk, Leuven 1947, 761 blz., onuitgegeven licentiaatverhandeling
 • Vandewal S.: ‘Gronden en renten in Haspengouw: institutionele en socio-economische geschiedenis (14de – 18de eeuw). Case-study: de familie de Tiecken en aanverwanten te Tongeren, Leuven 2002, 2 delen, deel 1 blz. 126-130, deel 2 blz. 149-151, onuitgegeven licentiaatverhandeling
 • Vanschoenbeek A.: ‘Hydronymie van de arrondissementen Hasselt en Leuven’, Leuven 1960, 340 blz., onuitgegeven licentiaatverhandeling

Leave a Reply

Your email address will not be published.