Veldwachters

 • Marechal Jean Jacques staat in 1804 als veldwachter geboekt in de burgerlijke stand van Widooie bij de geboorte van zijn zoon Jean Martin.
 • Gillis Houben, veldwachter te Piringen (54 jaar oud) wordt voorgedragen als veldwachter te Widooie (gz 29/12/1829)
 • Aangezien de gemeente Piringen en Koninksem weigeren dat hun veldwachters het grondgebied van Webede bewaken, besluit de gemeenteraad van Widooie zelf een veldwachter te benoemen (gz 20/12/1884)
 • Andre of Andries Lecomte wordt verkozen tot veldwachter. (gz 07/03/1885)
 • De jaarwedde van de veldwachter wordt op 400 fr bepaald. Er worden twee kandidaten gekozen ter vervanging van Andries Lecomte: als eerste kandidaat wordt Arnold Rouffaer gekozen (6 stemmen), als tweede kandidaat wordt Lambert Portugaels gekozen (4 stemmen) (gz 26/01/1887)
 • Gelet op het ontslag gegeven door Arnold Rouffaer (°25/05/1860 – +16/01/1940) als veldwachter, worden twee nieuwe kandidaten verkozen:
  1ste kandidaat: Jan Pasquet met 4 stemmen op 4
  2de kandidaat: Lambert Mulleners met 3 stemmen op 4 (gz 30/09/1892)
 • Aangezien de verkiezing van de twee kandidaten voor de betrekking van veldwachter geweigerd werd (zie zitting 30/09/1892) dienen twee nieuwe kandidaten gekozen te worden; de uitslag van deze kiezing was:
  1ste kandidaat: Rouffaer Arnold Joseph met 4 stemmen op 4 (op 16/05/1893 wordt hij als veldwachter benoemd)
  2de kandidaat: Lecomte Andre met 4 stemmen op 4 (gz 22/02/1893)
 • De gemeenteraad had vastgesteld dat de veldwachter zijn taak verwaarloosde. Om hem toe te laten zich volledig op zijn bewakende taak te concentreren, besloot men een bode aan te nemen die de andere werkjes kon overnemen. De tekst luidt als volgt: ‘De burgemeester wijst aan op de nalatigheid met dewelke de veldwachter soms zijnen dienst vervult en verklaart dat zijne houding en handeling tegen de gemeenteoverheid dikwijls erg te verlangen laat. Hij stelt voor van voortaan eenen bode te gelasten met de kleine werkzaamheden buiten de bewaking der eigendommen en die tot hiertoe door de veldwachter verricht werden. Overwegende dat het in ’t algemeen belang ware dat de veldwachter zich uitsluitelijk met de bewaking der eigendommen bezig hielt. Dat het dienvolgens betaamt hem te ontslaan van alle hoegenaamde andere bezigheden zoo als boodschappen afkondigen, bestellen van bijenroepingen, van belastingbiljetten of dergelijke. Dat er eenen bode dient aangesteld te worden om deze kleine werkzaamheden te verrichten….dat Jacobus Clerinx, daglooner, wonende in deze gemeente, met eenparige stemmen hiertoe is aangesteld, zijn jaarwedde is vastgesteld op 20 franken‘. (gz 29/08/1911)
 • De gemeenteraad beslist dat de jaarwedde van de veldwachter (Arnold Rouffaer) wordt vastgesteld op 500 fr (gz 27/10/1913)
 • Omdat de veldstroperijen dagelijks toenemen (vergeet niet dat we inmiddels in de eerste wereldoorlog aanbeland zijn) en dat het hoogst noodzakelijk is iemand aan te stellen om de veldwachter bij zijn dienst bij te staan, wil men de oogstvruchten van een volkomen plundering bevrijden, wordt Alfons Rochus als hulpveldwachter aangesteld; zeker tot het einde van de aardappeloogst. Op 14/05/1917 wordt deze benoeming trouwens herhaald tot ‘uitroeiing der diefstallen en smokkelarijen’. (gz 20/7/1916)
 • De raad stemt een bijzonder krediet van 125 BEF op de begroting van 1917 voor schoeisel van de veldwachter (gz 26/09/1917)
 • Auguste Froidbise en Alphonse Rochus worden benoemd tot hulpveldwachter ‘aangezien de noodzakelijkheid de landelijke politie te versterken ten einde de talrijke veldstrooperijen te bestrijden’. In de zitting van 08/08/1918 wordt hiervoor een speciaal krediet van 1.000 BEF voorzien. Merk ook op dat er sprake is van landelijke politie. (gz 15/07/1918)
 • Vanaf 01/01/1919 wordt de jaarwedde van de veldwachter op 1.000 BEF gebracht (gz 23/08/1919)
 • De burgemeester laat het volgend bericht uithangen:

  GEMEENTE WIDOYE
  BERICHTPlaats van veldwachter staat open vanaf 1 januari 1930.
  Jaarwedde volgens de bepalingen der wetten van 30 januari 1924 en 21 december 1927..fr 2520
  Tweejarige verhoogingen van 5%
  Familievergoeding: fr 25 per maand voor elk der twee eerste kinderen, ten laste der ouders,
  fr 30, voor het derde en fr 40 voor elk der volgende
  Ouderdom: minstens 25 en hoogstens 40 jaar oud.
  Uitrusting en bewapening ten laste der gemeente.
  Aanvragen in te zenden aan het Gemeentebestuur te Widoye voor den 10 december 1929Widoye, den 20 November 1929.
  De Burgemeester,

 • Met ingang van 01/01/1946 wordt de jaarwedde van veldwachter Jean Poismans ( °13/08/1901 – +16/06/1987) vastgesteld op 20.412 fr. Dezelfde veldwachter duikt 20 jaar later op in een krantenartikel van 05/09/1966: ‘De veldwachter van Widooie, de h. Jean Poismans gaat van deze maand af met rust. 35 jaar lang stond hij in voor de rust en de orde in het kleine Zuid-Limburgs dorpje. Iedereen in Widooie kent hem als een welwillend en plichtgetrouw man. Buiten zijn beroepsbezigheden werd er niet vergeefs op hem beroep gedaan in de organisaties. Zo was hij jarenlang secretaris van de Bond van de Grote en Jonge Gezinnen. Hij ontving hiervoor verscheidene onderscheidingen. Voeg hierbij nog dat hij een verwoed duivenliefhebber is, dan hebt u het beeld van een man die niet onverdiend van zijn oude dag gaat genieten‘.
 • Lambert Cuyx, sedert 01/05/1950 veldwachter te Piringen, zal dezelfde functie bekleden in Bommershoven en Widooie waar het ambt van veldwachter onbezet is (gz 01/04/1971). Dan is het verhaal van het ‘onafhankelijke’ Widooie echter al ten einde, aangezien we het tijdperk van de fusiegemeente Haren betreden hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published.